Důvod a způsob založení

Způsob založení

1. zakládací listinou

Zakládací listina Správy majetku města Miroslavi, včetně Statutu této příspěvkové organizace, byla schválena usnesením městského zastupitelstva v Miroslavi dne 4. 10. 1993, č. j. XIX/93.

2. zřizovací listinou, dodatkem č. 1 k této zřizovací listině

Zřizovací listina příspěvkové organizace města Miroslavi byla vydaná v souladu s ustanovením
§ 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválená zastupitelstvem města Miroslavi usnesením č. j. ZM.18/2009, bod 8, ze dne 21. 9. 2009.

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Miroslavi Správy majetku města Miroslavi, příspěvkové organizace byl vydaný v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválený zastupitelstvem města Miroslavi usnesením č. j. ZM.19/2009, bod 9, ze dne 30. 11. 2009.

Tato Zřizovací listina a Dodatek č. 1 nahrazuje Zakládací listinu ze dne 4. 10. 1993, včetně Statutu této příspěvkové organizace.

Zřizovací listina nabývá účinnosti 1. 11. 2009. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti 1. 1. 2010.

Důvod založení

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti správy, provozování, údržby a oprav majetku města (viz 8. Dokumenty – 8.3 Zřizovací listina – Dodatek č. 1)