Dětské dopravní hřiště

Přijďte dětem ukázat, jak se správně chovat v silničním provozu. Jak se bezpečně rozhodnout na křižovatce a jak se má správně chovat chodec nejen na chodníku. Správně naučená bezpečnost v dopravě, je pro děti důležitý přínos po celý život. Přijďte se hravě a zábavně s dětmi učit do pravidelně udržovaného a vylepšovaného DDH v Miroslavi.

Dětské dopravní hřiště je vybaveno o prolézačku, houpačky a další zábavné prvky pro vaše děti. Hřiště najdete v centru města hned vedle kulturního domu.

Zdarma nabízíme k zapůjčení koloběžky a kola. Za poplatek nabízíme šlapací káry. Bližší informace u obsluhy půjčovny.

K dispozici je veřejné WC přístupné za poplatek. Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek.

Provozní doba:

duben – říjen: 8.00 – 21.00 h
listopad – březen: 8.00 – 17.00 h

Od 15. dubna je možné zapůjčení motokár na dětském dopravním hřišti:

Provozní doba půjčovny (v období: 15. dubna – 15. října)

út 15:00 – 17:00 hod.
čt 15:00 – 17:00 hod.

so  9:00 – 11:00 hod.

Poplatek za půjčení 20 Kč / 30 min.

Důležitá telefonní čísla:
Správce hřiště: 515 334 028
Vlastník hřiště: 515 333 201

Provozní a návštěvní řád

 1. Vybavení a zařízení dětského dopravního hřiště je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let.
 2. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské dopravní hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského dopravního hřiště, včetně zapůjčených kol, koloběžek či šlapacích kár, povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, zákonného zástupce či jiné dospělé odpovědné osoby.
 3. Pobyt na dětském dopravním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
 4. Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského dopravního hřiště, herních prvků, zapůjčených kol, koloběžek či šlapacích kár je trestné. Každý, kdo způsobí poškození či zničení věci je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
 5. V prostoru dětského dopravního hřiště je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně.
 6. Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
 7. Dětské dopravní hřiště se nesmí využívat ke komerčním účelům (mimo akce povolené MÚ Miroslav).
 8. Je zakázáno používat zařízení dětského dopravního hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvky, zapůjčená kola, koloběžky a šlapací káry dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.

Dále je uživatelům ZAKÁZÁNO:

 1. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí.
 2. Vodění psů a jiných zvířat na dětské dopravní hřiště.
 3. Vstupovat do areálu dětského dopravního hřiště pokud je sportovní areál uzamčen.
 4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.

Každý uživatel je POVINEN:

 1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe.
 2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
 3. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště.
 4. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních či zapůjčených kolech, koloběžkách a šlapacích kárách správci hřiště, nebo jeho provozovateli.
 5. Při jízdě na půjčeném kole mít nasazenu ochrannou přilbu.