Vozidlo BONETTI 4X4 FX100/35 s cisternou a postřikovou lištou

Nová technika na Správě majetku města

V roce 2011 Správa majetku požádala radu města o možnost ucházet se o dotaci, která byla vypsána na základě 26. výzvy OPŽP v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
Schválením možností přihlásit se do této výzvy začala dlouhá cesta k vyřízení o přidělení této dotace. Při zvažování nejvhodnější techniky, o kterou jsme měli možnost se ucházet, padla volba  na dotaci pod názvem: Snížení emisní zátěže z dopravy ve městě Miroslav. Předmětem naší žádosti byl nákup vozidla nesoucí cisternovou nástavbu s postřikovou lištou. K této variantě jsme došli z důvodu vhodnosti čištění komunikací a docílení snížení velké prašnosti na komunikacích a na chodnících ve městě.

Technika přispěje k čistšímu ovzduší v celé Miroslavi. Skrápění a čištění vodou bude využito zejména při jarních úklidech komunikací a při zametání posypů po zimní údržbě. Dále bude pravidelně ve městě prováděno čištění komunikací a chodníků vodou, které napomůže větší čistotě města. Nejvíce se nám sníží prašnost v horkých letních měsících a v obdobích bez dešťů.
Dotace byla přidělena 13. 4. 2012, kdy jsme obdrželi akceptační dopis ze SFŽP ČR.

Samotnému předání techniky předcházelo výběrové řízení na dodavatele požadované techniky. Vítězem výběrového řízení se stala společnost  I-Tec Czech, spol. s r.o., Rudná 3/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice, která v měsíci únor dodala vozidlo BONETTI 4X4 FX100/35 s cisternou a postřikovou lištou včetně mlžících trysek.

Celkové náklady na vyřízení dotace a nákup techniky se vyšplhaly k částce 2.500 tisíc korun se spoluúčastí města ve výši 10%.
V současné době běží vyřizování druhé žádosti SMM o získání dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 4, opatření 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady. I zde se jedná o dotaci ve výši až 90%, kde je schválená spoluúčast města cca 250 tisíc korun.

Touto cestou chci poděkovat radě města za podporu při ucházení se o dotační tituly Státního fondu životního prostředí a hlavně schválení investičních záměrů SMM zastupiteli našeho města Miroslav.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.