Užitečné rady a informace na téma vodoměry

Vodoměry versus odepisování a vyúčtovávání vody, jímky, septiky, vypouštění odpadních vod do kanalizace města a placení stočného.

Vodoměry, odepisování a vyúčtovávání

Provedení správného  odečtu  vodoměru je podmíněno jeho zpřístupněním a stavem v jakém se vodoměr nachází. Povinností každého odběratele je udržovat vodoměrnou šachtu v náležitém stavu. Dle normy ČSN 75 5411 nejmenší doporučený rozměr šachty je 0,90 m a nejmenší výška 1,50 m, Vstupní otvor šachty musí mít světlost nejméně 0,60 m, krytý poklopem o stejném rozměru. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ke vstupu do šachty musí být trvale zajištěn volný přístup. Délka vodoměrné šachty se navrhuje dle velikosti vodoměrné sestavy a s volným prostorem o šíři 20 cm na každé její straně z hlediska montáže. Vodoměrná šachta se umísťuje tak, aby k ní byl vždy volný přístup, vodoměrná sestava v  podzemním podlaží se umísťuje nejdále 2,0 m od obvodového zdiva a nejvíce 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva, v nepodsklepených budovách pod podlahou, ve skříňce ve výklenku zdi, např. na chodbě nebo v průchodu, v každém případě musí být zabezpečena proti mrazu. Do vodoměrné šachty smí být umístěno pouze vodovodní potrubí armatury a vodoměr.

Největší zjištěné závady při zapisování stavů vodoměrů jsou například zatopená šachta vodou, zasypaný vodoměr hlínou, několik hadů přezimujících ve vodovodní šachtě, nad šachtou několika set kilový květináč nebo skříň. Odběratel rovněž zodpovídá za to, že nedojde k poškození vodoměru včetně jeho plombování.

SMM Miroslavi, p.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace provádí fakturaci vodného/stočného čtvrtletně a to tak, že účtuje jednotlivým odběratelům průměrné množství odebrané vody dle odečtu z vodoměru z předchozího kalendářního roku. V měsíci lednu následujícího roku provede odečet  dle skutečného stavu na vodoměru a v případě rozdílu se provede doúčtování nebo vrácení přeplatku ve vyúčtování posledního čtvrtletí.

Jímky, septiky, vypouštění odpadních vod do kanalizace města a placení stočného

Nejdříve něco k jednotlivým pojmům:

Jímka – nepropustná nádrž na odpadní vodu, buduje se povětšinou tam, kde není možnost napojení na kanalizaci, pravidelně se vyváží na čistírnu odpadních vod, nikam jinam (větrolam za městem, pole apod.) nelze. Množství odpadní vody vyvezené na čistírnu odpadních vod zhruba odpovídá odebranému množství pitné vody odečteno na vodoměru.

Septik – pět nepropustná nádrž, kde se nachází několik přepážek, které zajišťují tzv. předčištění, odpadní voda odtéká přepadem do kanalizace, sedimenty se vyváží na čistírnu odpadních vod. Tam, kde je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod septik nesmí být, kanalizační přípojka musí být napojena přímo na kanalizaci města.

Placení stočného – placení stočného se  vypočítává ze spotřebovaného množství dodané pitné vody. V případech, kdy odběratel dodávanou pitnou vodu spotřebovává pouze zčásti a ostatní domácnost zásobuje z vlastního zdroje vody, nebo vůbec neodebírá pitnou vodu, vypočítává se množství pro stočné dle směrných čísel spotřeby pro byt nebo dům s teplou vodou na kohoutku v množství 35 m3 na obyvatele a rok.

V této souvislosti vyzýváme všechny, kteří mají jímku, aby si uschovávali  doklady od vyvážení, ty co mají dosud septik s přepadem do kanalizace si nechali udělat přepojení a septik již nepoužívali na odpadní vodu, ty co vypouštějí odpadní vody do kanalizace města a neplatí stočné nebo platí stočné zčásti (spotřebovávají dodávanou pitnou vodu a pro domácnost rovněž využívají vlastní zdroj vody) se dostavili na SMM Miroslavi p.o. k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod.

Jako vodohospodář SMM Miroslavi, p.o. reviduji všechny naše odběratele vody a ty, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace, stav vodovodních a kanalizačních přípojek. Každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace má za povinnost mít řádně uzavřenou smlouvu se SMM Miroslavi, p.o., provozovatelem vodovodu a kanalizace města Miroslav a platit stočné.

Případné rady v souvislosti s přepojením septiku, jeho dalším případným využitím a další informace v souvislosti s tímto článkem, vám rád poskytnu. Závěrem se ještě musím zmínit o stavu septiků celkově. Většina jich je nevyhovujících, propouští odpadní vody do svého okolí, kde podmáčí přilehlé sklepy, vlastní nemovitosti, nemovitosti sousedů a v té nejhorší variantě se z propouštějícího septiku dostávají odpadní vody do studní v přilehlém okolí a do podzemních vod.

Víte, v jakém stavu je vaše vodovodní a kanalizační přípojka, jaká je zrovna vaše šachta na vodoměr a jak a kam vám odtékají odpadní vody z vašeho bytu či domu a zda máte s provozovatelem vodovodu a kanalizace SMM Miroslavi p.o. řádně uzavřenou smlouvu? Je nejvyšší čas si toto všechno zkontrolovat a dát do náležitého pořádku.

Předem vám děkuji za vaši ochotu a dobrou spolupráci.

Bc. Jiří Makovský
Vodohospodář SMM Miroslavi, p.o.