Podání žádostí

Příjem žádostí a dalšího podání  – každý pracovní den v úředních hodinách Správy majetku města Miroslavi:

ústně:
§  na věcně příslušném odboru nebo úseku Správy majetku města Miroslavi.
§  telefonicky

písemně:
§  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
§  přímo na věcně příslušném odboru Správy majetku města Miroslavi,
§  prostřednictvím datové schránky,
§  elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: epodatelna@smm-miroslav.cz