Informace k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání příslušného povolení

Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Článkem II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým byl změněn zákon o vodách, byla omezena platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů (domovních studní) určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Platnost těchto povolení je omezena dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Vodní zákon zároveň uvedl, že ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona (prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami) tímto bodem není dotčeno.

V návaznosti na výše podané právní informace týkající se zániku platnosti povolení k nakládání s vodami ke dni 1.1.2008 jsou stále častěji kladeny dotazy k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání jejich povolení. Z tohoto důvodu pro obce a především fyzické osoby produkující odpadní vody v domácnostech, poskytujeme následující informace.

Důležité pro zjištění, zda domácnost potřebuje mít uděleno povolení je, kam jsou odpadní vody z domu sváděny případně vypouštěny.

I. Povolení k vypouštění odpadních vod nemusí mít:

  1. domácnosti, které své vyprodukované odpadní vody svádějí do žumpy, což je bezodtoká vodotěsná jímka. Předpokladem je zajišťování jejího pravidelného vyvážení.
  2. domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace ukončené centrální čistírnou odpadních vod. Tyto splaškové odpadní vody nesmí být předčišťovány, majitel musí mít uzavřenu písemnou smlouvu se správcem kanalizace o odvádění odpadních vod a platit stočné.
  3. domácnosti, které vypouštějí odpadní vody do kanalizace zaústěné přímo do vodního toku, by se měly o podmínkách pro vypouštění odp. vod smluvně dohodnout s jejím vlastníkem nebo provozovatelem. Tyto odpadní vody samozřejmě vyžadují předčištění. Podle charakteru kanalizace a splnění určitých podmínek pro její provozování podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, se i v těchto případech může jednat o kanalizaci veřejnou, kdy potom majitel musí mít se správcem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod a může po něm být vyžadováno hradit stočné.  

II. Povolení k vypouštění odpadních vod mají povinnost mít:

  1. domácnosti, které odpadní vody vypouštějí do vod povrchových (vodního toku). Tyto odpadní vody musí být vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím zařízení podle místa vypouštění. Tímto zařízením zpravidla může být septik doplněný biologickým stupněm čištění, nebo domovní typová čistírna odpadních vod.
  2. domácnosti, ze kterých odpadní vody odtékají tzv. trativodem a zasakují do půdy, vypouštějí odp. vody do vod podzemních. Také tyto odpadní vody musí být vždy předčištěny v odpovídajícím účinném čistícím zařízení. Jeho účinnost čištění bude závislá podle místa vypouštění a požadavku vyplývajícího ze zpracovaného hydrogeologického posudku, který musí být podle zákona k podané žádosti vždy předložen. Vypouštění odp. vod do vod podzemních lze povolit pouze z jednotlivých rodinných domů nebo ze staveb pro individuální rekreaci.

Žádost o povolení k vypouštění odp. vod musí být vyplněna celá a doloženy požadované přílohy. Otázka množství, kvality vypouštěných odp. vod uváděných v žádosti a některých požadovaných příloh, je již poměrně odbornou záležitostí, proto doporučujeme si podklady připravit ve spolupráci s profesně znalou osobou.

V souvislosti s probíhající kampaní k zániku povolení znovu upozorňujeme obce, které mají uděleno povolení k vypouštění odp. vod z kanalizací do vodních toků, ale i jednotlivé občany mající v minulosti uděleno povolení k vypouštění odp. vod, aby si ověřili datum vydání svého povolení a zkontrolovali jeho platnost. V případě, že povolení je dosud platné a nabylo právní moci před 1. lednem 2002, přestalo na konci roku 2007 platit a je nutné požádat o vydání nového povolení.

Příslušným vodoprávním úřadem, který povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, prodlužuje platnosti již vydaných povoleních nebo povoluje stavby k čištění odpadních vod, je pro všechny obce v územní působnosti Města Miroslav, obce s rozšířenou působností – MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

Problematika vypouštění odpadních vod a možnosti řešení je rovněž vcelku přehledně a srozumitelně popsána na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.zanikpovoleni.cz).