Nové nadzemní hydranty v Miroslavi a Kašenci

Montáž nadzemních hydrantů v letošním roce vzbudila velkou pozornost některých občanů Miroslavi, a tím přinesla mnohé otázky. Tyto nepřehlédnutelné technické objekty, sloužící k zajištění požární vody, se staly i nemalým zájmem žáků základní školy. Sám jsem byl svědkem jejich rozhovoru, kdy se dotazovali proč se tyto hydranty montují, k čemu jsou, jaký mají význam a že je viděli jen v amerických filmech.

Pro porozumění důvodů, které SMM vedly k vybudování sítě nadzemních požárních hydrantů, vám přikládám výňatek ze zákonů a norem, které tuto problematiku vymezují:

§ 8 z.č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu
10)  Vlastník  vodovodu  i  provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.
16)  Zákon  č.  133/1985  Sb.,  o  požární ochraně, ve znění pozdějších


 Ze zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně

§ 7

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru.

§ 29
Obec a obecní úřad

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Požární řád obce

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje:
1) přehled  o zdrojích  vody pro  hašení požárů  a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
2) stanovení dalších zdrojů vody pro  hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

Samotné montáži požárních hydrantů předcházela dvouletá příprava, která probíhala souběžně s přípravou aktualizace požárního řádu města.

K čemu nadzemní hydranty? Mnozí z vás si vzpomenou na velký požár Pětidomí na ul. Malinovského v roce 2007, kdy od jedné střechy domu přeskočil požár na okolní domy řadové zástavby. Požár by pravděpodobně nedosáhl tak zničujících rozměrů, kdyby hasící jednotky včas našly funkční podzemní hydranty.

Z informací bývalého, již zesnulého vodohospodáře SMM Jana Máhra, má Miroslav starou síť 136 ks podzemních hydrantů, ze kterých  je 80% již dávno nefunkčních. Tyto okolnosti a skutečnost stavu hydrantů vedly zaměstnance Správy majetku k vypracování koncepce rozmístění budoucí sítě 8 nadzemních požárních hydrantů, a také k přípravě budoucí sítě cca 30 podzemních hydrantů, sloužících k pravidelnému odkalování vodovodního řadu v Miroslavi a Kašenci. Touto celkovou výměnou dojde k výraznému snížení počtu potřebných hydrantů, zvýšení kvality vody a velké ekonomické úspoře, kdy nebude nutné vkládat velké prostředky do výměny všech nefunkčních hydrantů.

Samotná výměna nadzemních hydrantů byla započata v roce 2012, kdy se nainstaloval 1.  hydrant na ul. Brněnská u fotbalového hřiště. Druhý hydrant byl namontován v roce 2013 v Kašenci a zbývající jsou postupně instalovány v letošním roce.

Závěrem chci pronést přání, ať tyto hydranty nemusí dlouhá léta plnit nádrže zásahových vozidel hasičů a kdyby přeci jen červený kohout zachvátil některou střechu, ať tyto hydranty splní své poslání a zabrání velkým požárům a pomohou zachránit lidské životy a majetky našich občanů v Miroslavi a Kašenci.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.

Obecně závazná vyhláška – požární řád města 2015
Kompletní dokument v PDF ke stažení ZDE

Zpráva o kontrole hydrantů – Miroslav
Kompletní dokument v PDF ke stažení ZDE

Zpráva o kontrole hydrantů – Kašenec
Kompletní dokument v PDF ke stažení ZDE

Hydrant č. 1 v Kašenci

Hydrant č. 2 ul. Brněnská u hřiště

Hydrant č. 3 ul. Brněnská u KD

Hydrant č. 4 ul. Husova

Hydrant č. 5 ul. Nádražní

Hydrant č. 6 nám. Komenského

Hydrant č. 7 ul. Mlýnská u hasičské zbrojnice

Hydrant č. 8 ul. Kostelní

Hydrant č. 9 ul. Údolní