Získání informací

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním.

§  Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.

§  V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.

§  Správa majetku města Miroslavi a jeho orgány jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jak samostatné, tak přenesené.

§  Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). V případě elektronické žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny. Pokud žádost nesplňuje tyto minimální náležitosti podání, není žádostí ve smyslu zákona a bude vyřizována v jiném režimu!

Způsob pro podání žádosti – každý pracovní den v úředních hodinách Správy majetku města Miroslavi

ústně:
§  na věcně příslušném odboru nebo úseku Správy majetku města Miroslavi.
§  telefonicky

písemně:
§  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
§  přímo na věcně příslušném odboru Správy majetku města Miroslavi,
§  prostřednictvím datové schránky,
§  elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: epodatelna@smm-miroslav.cz

Další způsoby zveřejnění informací:
§  na úřední desce
§  na internetové úřední desce na adrese: www.smm-miroslav.cz


Žádost o informace ze dne 25. 5. 2022 – PDF dokument ke stažení

Žádost o informace ze dne 14. 3. 2022 – PDF dokument ke stažení

Žádost o informace ze dne 10. 2. 2022 – PDF dokument ke stažení